September 16, 2015

Fuzzy #5

Fuzzy #5
Frenchtown, Montana