Sunrise at Jetty Park

Sunrise at Jetty Park
Fort Pierce, Florida
November 2014