December 4, 2015

Ode to Weston #2

Ode to Weston #2
Frenchtown, Montana