Ode to Weston #2

Ode to Weston #2
Frenchtown, Montana